Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek  

Jelen szerződésben szereplő online tanfolyam teljes egészében szerzői jogi védelem alatt áll. Egyetlen része sem sokszorosítható, másolható, közzétehető Nagy Melinda írásos engedélye nélkül. Ezen szerzői jogok megsértése jogi következményeket von maga után.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Kelet Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 2141 Csömör, Széchenyi utca 49. B/3. ajtó, adószám: 27828380-1-13);

(a továbbiakban: Szolgáltató)

és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat  igénybe vevő (Előfizető)

(a továbbiakban: Előfizető) 

jogait és kötelezettségeit, a vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.

(Szolgáltató és Előfizető a továbbiakban együttesen: Felek).

Kérjük, ha weboldalunkon kínált szolgáltatást igénybe kívánja venni, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontját megértette, tudomásul vette és azzal egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, archiválásra.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Kelet Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Kelet Akadémia Kft.

Székhely: 2141 Csömör, Széchenyi utca 49. B/3. ajtó

Levelezési cím: 2141 Csömör, Széchenyi utca 49. B/3. ajtó 

Cégjegyzékszám: 13-09-219807

Adószám: 27828380-1-13

E-mail: info@meditacio.com

 1.   A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1 A Szolgáltató célja, hogy a www.meditacio.com weboldalon keresztül az Előfizető a Nagy Melinda Meditáció Tréning Program című tanfolyamára, egy zárt Facebook-csoportjába tagságot vásároljon, és a tagság birtokában ebben a Facebook-csoportban a meditációs tanfolyam óráit elérje. Az Előfizető bankkártyás vásárláson keresztül, bankkártya adatainak megadásával tudja megvásárolni a kiválasztott időtartamra szóló tagságot, és válik jogosulttá a megvásárolt időtartamig a meditációs képzésen való részvételre, melyet a Meditáció Tréning Program nevű zárt Facebook-csoportban tesz a Szolgáltató elérhetővé a Előfizető számára.

Az online tanfolyam megvásárlásával meghatározott időtartamra szól a szolgáltatás, amely nem átruházható. A szolgáltatás azon a napon veszi kezdetét, amely napon az online tagság vásárlása megtörtént.

 1. 2.2.Előfizetés időtartama

A program órái heti tematikával működnek. A tagság azon a napon kezdődik és azon a napon válik jogosulttá az Előfizető belépni a meditációs alaptanfolyam helyszínéül szolgáló Facebook-csoportba, miután megvásárolta a tagságot.

 1. Havi részletfizetés esetén:

A jogosultság az online tanfolyam szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja Előfizető részére a vásárlástól számított 30 napig.

Az Előfizető valamennyi tananyaghoz való hozzáférése a tagság megszűnési időpontjától kezdődően törlődik (nem rendelkezik érvényes befizetéssel az adott hónapra) Ez vonatkozik az addig leadott, elsajátított tananyagokra is, a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetőek. Az addig kifizetett órák HANGANYAGÁT kérésre elküldjük emailben. Videókat sajnos nem tudunk elküldeni, kizárólag csak a hanganyagokat.

 1. Egyösszegű fizetés esetén:

A jogosultság az online tanfolyam szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja Előfizető részére. A jogosultság 26 hétre szól. Az Előfizető tananyagokhoz való hozzáférése a tanfolyam végén, a csoport archiválása után is hozzáférést biztosít ameddig a csoportot a Szolgáltató meg nem szűnteti.

2.3 Fizetés és számlázás:

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg, bankkártyás vásárlás útján. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A vásárolt szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

2.4 Szolgáltatás felhasználási köre

Az online meditációs foglalkozásokat és a csoportban közzétett tartalmakat az az Előfizető jogosult használni, aki megvásárolta azt. Az online vagy a letöltött tartalmat megosztani, másolni, terjeszteni tilos. A tartalom tulajdonosa a Szolgáltató. Minden megosztásból, terjesztésből származó kárt az Előfizető köteles a Szolgáltató számára megtéríteni.

2.5. Pénzvisszafizetési garancia

Az Előfizetőt pénzvisszafizetési garancia illeti meg mindkét fizetési típus esetén. Az Előfizető a pénzvisszafizetési garancia jogával a megvásárlás dátumától függetlenül legkésőbb május 31-ig élhet.

 1. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Szolgáltató köteles az Előfizető által a jelentkezés során megrendelt online tanfolyam biztosítására, és hetente 1 db. új lecke rendszeres közlésére.

3.2. A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének első napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért.

A Szolgáltató jogosult a tanfolyam során az Előfizető által érkező kérdések szakmai fókuszú szelektálására és csak azon kérdések megválaszolására, melyet a Szolgáltató az Előfizető szakmai fejlődése érdekében eredményesnek lát. Előfizető a tanfolyam során felmerülő kérdéseit, a zárt Facebook csoport “Kérdező Posztjában” tudja feltenni, melyre Szolgáltató havonta egy élő bejelentkezés formájában válaszol. Emailben, és privát üzenetben feltett kérdésekre Szolgáltató nem tud válaszolni.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt online tanfolyam felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel a tanfolyam védjegyének, vagy az előadó személyiségi jogainak megsértése, róla fényképek, videó részletek, vagy hangfelvételek közlése, tanfolymai hozzáférés megosztása harmadik személlyel stb.).

3.3. A Szolgáltató köteles az online tanfolyamot karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

3.4. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. (Élő adás megszakadása stb.)

3.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére.

3.6. Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás felfüggesztésére, amennyiben tudomására jut, hogy az Előfizető által a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg.

3.7. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: Előfizető családi és utóneve, Előfizető számlázási címe, előfizető telefonszáma, e-mail címe. Céges számla igénylése esetén az adószámot is.

3.8. Amennyiben az online tanfolyam előadója és szervezője önhibáján kívül (betegség, vis major) nem képes leadni teljes egészében a tananyagot, az Előfizető által addig kifizetett havi díjak nem kerülnek visszafizetésre, figyelemmel arra, hogy ezen anyagok külön-külön is aktívan elősegítették az Előfizető személyes fejlődését.

 1. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt online  tanfolyam személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 3. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

4.2. Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező online tanfolyammal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni az info@meditacio.com email címen, vagy a  06 30 315 9432-es számon (keddtől – péntekig 11-17 óra között)

4.3. Előfizető az általa megrendelt szolgáltatás díját az alábbiak szerint rendezheti:

Havi részletfizetés

A fizetési határidő legkésőbb az aktuális hónapban a Szolgáltató által megjelölt havi első lecke aktiválási dátuma előtti 24 óra.
A szolgáltatás díja a Szolgáltató oldalán a www.meditacio.com a tanfolyam aloldalán található.

Előfizető a szolgáltatás igénybevételére csak az általa választott előfizetési csomag keretében jogosult. Amennyiben Előfizető kicsúszik a fizetési határidőből, utólag nem tudja azokat pótolni, és emiatt semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet Szolgáltató irányában.

-Egyösszegű fizetés

A fizetési határidő legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtti 24 óra.

4.4. Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a jelentkezés során megadott e-mail címre az online Meditáció Tréning Program tanfolyamot és a szolgáltatást érintő hírekről.

4.5. Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 3.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

4.6. Előfizető elfogadja, hogy Nagy Melinda, mint Szolgáltató által az www.meditacio.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek bankkártyás fizetés céljából a Stripe Inc. (Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02, H210, Írország, Telefonszám: +353 1 903 8449) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, e-mail cím.  Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A Szerződés megszűnik:
– a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
– azonnali hatályú felmondással,
– felek közös megegyezésével,
– az Előfizető halálával

A szerződés megszűntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. Azonnali felmondásra bármelyik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén van lehetőség. Továbbá Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja Előfizető szerződését abban az esetben is, ha Előfizető a Szolgáltató által működtetett Facebook hallgatói csoport szabályzatát ismételten, vagy súlyosan megszegi, ezért a csoportból kizárásra kerül, vagy más módon, – különösen az etikátlan vagy tiszteletlen magatartása miatt – érdemtelenné válik a képzés befejezésére.

Felmondás esetén Előfizető további szolgáltatásra nem tarthat igényt.

 1. SAJÁT FELELŐSSÉG

A tanfolyamon való részvétel feltétele a tiszta és pszichoaktív szerek befolyásától mentes tudatállapot. (Ide tartoznak a drogok, alkohol, ill. bármilyen tudatmódosító szer)

A tanfolyamra való jelentkezéssel Előfizető kijelenti, hogy a képzésen önszántából és saját felelősségére vesz részt. Nincs semmilyen betegsége, amely miatt nem vehet részt meditációs foglalkozáson, valamint nem áll pszichiátriai vagy orvosi kezelés alatt, semmilyen mentális probléma (pl.: skizofrénia, akut pszichózis, hallucináció, tévképzet, depresszió, neurózis, pszichotikus zavarok, pánikbetegség, bipoláris személyiségzavar, öngyilkossági kísérlet, vagy gondolatok, stb.) miatt. Amennyiben igen, erről a jelentkezéskor tájékoztatja az óravezető tanárt. (Nagy Melinda) Az ASZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a foglalkozások alatt kép és hangfelvételek készüljenek róla vagy a hozzászólásairól. (pl. ZOOM bejelentkezéskor)

 1. ONLINE ÓRÁK ELÉRÉSE, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A meditációs alaptanfolyam órái egy zárt Facebook-csoportban jelennek meg. Csoporttagságra jogosult az, aki megvásárolta a honlapon keresztül a havi vagy egyösszegű hozzáférést. A vásárlást követően érkezik az Előfizető által megadott e-mail címre egy visszaigazoló email, amelyben a további részletek érhetők el a csoport működésével, a meditációs órák várható időpontjával, elérhetőségével kapcsolatban.

Miután bekerül a Facebook-csoportba az Előfizető, rögzített posztban (legfelső bejegyzés) szintén részletes információkat talál a csoporttal, meditációs órákkal kapcsolatban.

 1. PANASZOK INTÉZÉSE

Előfizetői Panaszügyintézés módja:

Az Előfizetői kifogásokat vagy egyéb észrevételeit, panaszait az Előfizető az info@meditacio.com e-mail címen írásban vagy szóban a 06 30 315 9432-es telefonszámon teheti meg.

Az Előfizetői kifogások intézésének módjára a 19/2014. NGM rendelet szabályai az irányadóak.

E panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a jelzést követő 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.

Az Előfizetőnek minősülő vevő kifogásainak bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos lehetőségekről további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken talál:

Bírósági eljárás

Az Előfizető jogosult a Előfizetői jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9. VIS MAJOR

9.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, előadó betegsége, vagy korlátozottsága.

9.2. Amennyiben vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.3. Vis major esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

10. TELJESSÉGI ZÁRADÉK

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

11. HATÁLYBALÉPÉS

A jelen ÁSZF 2024. május 3. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1 Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

12.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Kelt: 2024. majus 3.